සෙනසුරාදා දහම් වැඩසටහන.

/සෙනසුරාදා දහම් වැඩසටහන.

සෙනසුරාදා දහම් වැඩසටහන.

When:
August 3, 2019 @ 6:30 pm – 8:30 pm
2019-08-03T18:30:00+00:00
2019-08-03T20:30:00+00:00
Where:
11727 N Ola Ave
Tampa, FL 33612
USA
සෙනසුරාදා දහම් වැඩසටහන. @ Tampa | Florida | United States

මෙම දහම් වැඩසටහන තුළ, බුද්ධ වන්දනා, පිරිත් සජ්ඣායනා, භාවනා , සහ ධර්ම දේශනාවන් ඇතුළත් වේ.

By |2019-05-13T22:25:41+00:00October 16th, 2018|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment