වෙසක් පෝ දින සීල භාවනා වැඩසටහන.

/වෙසක් පෝ දින සීල භාවනා වැඩසටහන.
Loading Events
  • This event has passed.

වෙසක් පෝ දින සීල භාවනා වැඩසටහන.

පෙ.ව 8.30   – උපෝසථ සීලය සමාදන් වීම.

පෙ.ව 8.45    – ධර්මානුශාසනාව.

පෙ.ව 10.00    – බුද්ධානුස්සති භාවනාව .

පෙ.ව 10.30   – කෙටි විවේකය

පෙ.ව 10.45   – බුද්ධ පූජාව.

පෙ.ව 11.00   – දහවල දානය.

ප.ව    12.30  – සූත්‍ර සජ්ඣායනය.

ප.ව     01.00 – ධර්මානුශාසනාව.

ප.ව     02.30- ආනාපානසතිය.

ප.ව      03.00 – කෙටි විවේකය.

ප.ව      03.15 – ධර්ම සාකච්ඡාව.

ප.ව     03.30  – වැඩසටහන් නිමාව.