බෝධි පූජාව සහ ධර්ම දේශනය.

/බෝධි පූජාව සහ ධර්ම දේශනය.
Loading Events

ප.ව 6.30    –   බෝධි පූජාව සදහා සූදානම් වීම (මල් පහන් සුවද දුම් ආදිය පිලියෙල කිරීම)

ප.ව 6.45    –   ප.ව 8.00

  • පංචසීලය සමාදන් වීම.
  • තෙරුවන් වන්දනාව.
  • සත්බුදු වරුන් වන්දනා කිරීම.
  • සර්වඥ ධාතූන් වන්දනා කිරීම.
  • පූජාවන් පූජාකිරීම.
  • පිර්ත් සජ්ඣායනය.
  • මෛත්‍රී භාවනාව.
  • කෙටි ධර්මානුශාසනාව.
  • පුණ්‍යානුමෝදනාව